Image of Ford Escort RS Turbo S2

1986 Ford Escort RS Turbo S2 技术规格


整备质量 1020 公斤 (2249 磅)
推出年份 1986
发动机排量 1596 立方厘米 (1.6 公升 / 97 立方英寸)
最大功率 134 公制马力 (132 马力 / 98 千瓦)
最大扭矩 180 牛顿米 (133 磅英尺)
引擎位置 前置发动机
轮驱动 后轮驱动
每小时0到60英里 8.1 秒
每小时0至100公里 8.7 秒
四分之一英里 17.5 s @ 90 英里/小时
最高速度 206 公里/小时 / 128 英里/小时


Escort RS Turbo S2距离加速度(英尺)

300 脚 7.6 s @ 56 英里/小时
1/8 磅英尺 11.5 s @ 74 英里/小时
1000 脚 14.8 s @ 84 英里/小时
1/4 磅英尺 17.5 s @ 90 英里/小时
2000 脚 22.4 s @ 98 英里/小时

Escort RS Turbo S2加速时间(英里/小时)

0 - 10 英里/小时 1.2 秒
0 - 20 英里/小时 2.2 秒
0 - 30 英里/小时 3.2 秒
0 - 40 英里/小时 4.4 秒
0 - 50 英里/小时 6.0 秒
0 - 60 英里/小时 8.1 秒
0 - 70 英里/小时 11.5 秒
0 - 80 英里/小时 16.1 秒
0 - 90 英里/小时 20.7 秒

Escort RS Turbo S2加速时间(公里/小时)

0 - 10 公里/小时 0.8 秒
0 - 20 公里/小时 1.5 秒
0 - 30 公里/小时 2.1 秒
0 - 40 公里/小时 2.7 秒
0 - 50 公里/小时 3.3 秒
0 - 60 公里/小时 4.1 秒
0 - 70 公里/小时 4.9 秒
0 - 80 公里/小时 5.9 秒
0 - 90 公里/小时 7.2 秒
0 - 100 公里/小时 8.7 秒
0 - 110 公里/小时 10.8 秒
0 - 120 公里/小时 13.5 秒
0 - 130 公里/小时 16.5 秒
0 - 140 公里/小时 19.4 秒
0 - 150 公里/小时 21.9 秒
0 - 160 公里/小时 23.6 秒

Escort RS Turbo S2距离加速度(米)

100 米 7.9 s @ 93 公里/小时
200 米 11.5 s @ 119 公里/小时
300 米 14.6 s @ 135 公里/小时
400 米 17.4 s @ 145 公里/小时
500 米 19.9 s @ 152 公里/小时
600 米 22.2 s @ 157 公里/小时

与Ford Escort RS Turbo S2竞争的汽车


其他汽车从Ford