Image of Pagani Zonda F

2005 Pagani Zonda F 技术规格


整备质量 1371 公斤 (3023 磅)
推出年份 2005
发动机排量 7300 立方厘米 (7.3 公升 / 445 立方英寸)
最大功率 602 公制马力 (594 马力 / 443 千瓦)
最大扭矩 760 牛顿米 (561 磅英尺)
引擎位置 中置发动机
轮驱动 前轮驱动
每小时0到60英里 3.6 秒
每小时0至100公里 3.8 秒
四分之一英里 11.7 s @ 126 英里/小时
最高速度 345 公里/小时 / 214 英里/小时


Zonda F距离加速度(英尺)

300 脚 5.0 s @ 75 英里/小时
1/8 磅英尺 7.8 s @ 100 英里/小时
1000 脚 9.9 s @ 116 英里/小时
1/4 磅英尺 11.7 s @ 126 英里/小时
2000 脚 15.4 s @ 140 英里/小时
1/2 磅英尺 18.7 s @ 150 英里/小时
3000 脚 20.5 s @ 154 英里/小时
3500 脚 22.8 s @ 159 英里/小时
4000 脚 25.0 s @ 163 英里/小时
1 磅英尺 30.3 s @ 172 英里/小时

Zonda F加速时间(英里/小时)

0 - 10 英里/小时 0.4 秒
0 - 20 英里/小时 1.0 秒
0 - 30 英里/小时 1.5 秒
0 - 40 英里/小时 2.2 秒
0 - 50 英里/小时 2.8 秒
0 - 60 英里/小时 3.6 秒
0 - 70 英里/小时 4.5 秒
0 - 80 英里/小时 5.5 秒
0 - 90 英里/小时 6.6 秒
0 - 100 英里/小时 7.8 秒
0 - 110 英里/小时 8.8 秒
0 - 120 英里/小时 10.4 秒
0 - 130 英里/小时 13.2 秒
0 - 140 英里/小时 16.8 秒
0 - 150 英里/小时 21.0 秒
0 - 160 英里/小时 25.5 秒
0 - 170 英里/小时 30.2 秒
0 - 180 英里/小时 34.7 秒

Zonda F加速时间(公里/小时)

0 - 10 公里/小时 0.3 秒
0 - 20 公里/小时 0.5 秒
0 - 30 公里/小时 0.9 秒
0 - 40 公里/小时 1.2 秒
0 - 50 公里/小时 1.6 秒
0 - 60 公里/小时 2.0 秒
0 - 70 公里/小时 2.4 秒
0 - 80 公里/小时 2.8 秒
0 - 90 公里/小时 3.3 秒
0 - 100 公里/小时 3.8 秒
0 - 110 公里/小时 4.3 秒
0 - 120 公里/小时 4.9 秒
0 - 130 公里/小时 5.6 秒
0 - 140 公里/小时 6.2 秒
0 - 150 公里/小时 6.9 秒
0 - 160 公里/小时 7.7 秒
0 - 170 公里/小时 8.4 秒
0 - 180 公里/小时 9.1 秒
0 - 190 公里/小时 10.0 秒
0 - 200 公里/小时 11.4 秒
0 - 210 公里/小时 13.3 秒
0 - 220 公里/小时 15.5 秒
0 - 230 公里/小时 18.0 秒
0 - 240 公里/小时 20.6 秒
0 - 250 公里/小时 23.4 秒
0 - 260 公里/小时 26.3 秒
0 - 270 公里/小时 29.1 秒
0 - 280 公里/小时 32.0 秒
0 - 290 公里/小时 34.8 秒
0 - 300 公里/小时 37.5 秒

Zonda F距离加速度(米)

100 米 5.2 s @ 126 公里/小时
200 米 7.7 s @ 161 公里/小时
300 米 9.8 s @ 186 公里/小时
400 米 11.7 s @ 202 公里/小时
500 米 13.5 s @ 214 公里/小时
600 米 15.2 s @ 224 公里/小时
700 米 17.0 s @ 233 公里/小时
800 米 18.6 s @ 241 公里/小时
900 米 20.2 s @ 247 公里/小时
1 公里数 21.8 s @ 253 公里/小时
1.1 公里数 23.3 s @ 258 公里/小时
1.2 公里数 24.8 s @ 262 公里/小时
1.3 公里数 26.2 s @ 266 公里/小时
1.4 公里数 27.5 s @ 270 公里/小时
1.5 公里数 28.9 s @ 274 公里/小时

与Pagani Zonda F竞争的汽车


其他汽车从Pagani