Image of VW Polo 1.6 TDI

2009 VW Polo 1.6 TDI 技术规格


整备质量 1015 公斤 (2238 磅)
推出年份 2009
发动机排量 1600 立方厘米 (1.6 公升 / 98 立方英寸)
最大功率 105 公制马力 (103 马力 / 77 千瓦)
最大扭矩 250 牛顿米 (184 磅英尺)
引擎位置 前置发动机
轮驱动 前轮驱动
每小时0到60英里 9.4 秒
每小时0至100公里 10.1 秒
四分之一英里 18.7 s @ 86 英里/小时
最高速度 190 公里/小时 / 118 英里/小时


Polo 1.6 TDI距离加速度(英尺)

300 脚 8.2 s @ 53 英里/小时
1/8 磅英尺 12.2 s @ 70 英里/小时
1000 脚 15.7 s @ 80 英里/小时
1/4 磅英尺 18.7 s @ 86 英里/小时
2000 脚 24.1 s @ 94 英里/小时
1/2 磅英尺 28.6 s @ 99 英里/小时

Polo 1.6 TDI加速时间(英里/小时)

0 - 10 英里/小时 1.4 秒
0 - 20 英里/小时 2.5 秒
0 - 30 英里/小时 3.6 秒
0 - 40 英里/小时 4.9 秒
0 - 50 英里/小时 6.8 秒
0 - 60 英里/小时 9.4 秒
0 - 70 英里/小时 13.6 秒
0 - 80 英里/小时 19.5 秒
0 - 90 英里/小时 25.4 秒

Polo 1.6 TDI加速时间(公里/小时)

0 - 10 公里/小时 0.9 秒
0 - 20 公里/小时 1.7 秒
0 - 30 公里/小时 2.3 秒
0 - 40 公里/小时 3.0 秒
0 - 50 公里/小时 3.7 秒
0 - 60 公里/小时 4.5 秒
0 - 70 公里/小时 5.5 秒
0 - 80 公里/小时 6.7 秒
0 - 90 公里/小时 8.2 秒
0 - 100 公里/小时 10.1 秒
0 - 110 公里/小时 12.7 秒
0 - 120 公里/小时 16.2 秒
0 - 130 公里/小时 20.0 秒
0 - 140 公里/小时 23.8 秒
0 - 150 公里/小时 27.0 秒
0 - 160 公里/小时 29.2 秒

Polo 1.6 TDI距离加速度(米)

100 米 8.6 s @ 89 公里/小时
200 米 12.2 s @ 113 公里/小时
300 米 15.6 s @ 128 公里/小时
400 米 18.6 s @ 139 公里/小时
500 米 21.3 s @ 146 公里/小时
600 米 23.8 s @ 151 公里/小时
700 米 26.2 s @ 155 公里/小时
800 米 28.5 s @ 159 公里/小时

与VW Polo 1.6 TDI竞争的汽车


其他汽车从VW