Image of Renault 21 Turbo Quadra

1990 Renault 21 Turbo Quadra 技术规格


整备质量 1253 公斤 (2762 磅)
推出年份 1990
发动机排量 2000 立方厘米 (2.0 公升 / 122 立方英寸)
最大功率 177 公制马力 (175 马力 / 130 千瓦)
最大扭矩 270 牛顿米 (199 磅英尺)
引擎位置 前置发动机
轮驱动 后轮驱动
每小时0到60英里 6.6 秒
每小时0至100公里 7.1 秒
四分之一英里 16.4 s @ 92 英里/小时
最高速度 223 公里/小时 / 139 英里/小时


21 Turbo Quadra距离加速度(英尺)

300 脚 6.8 s @ 60 英里/小时
1/8 磅英尺 10.6 s @ 78 英里/小时
1000 脚 13.8 s @ 87 英里/小时
1/4 磅英尺 16.4 s @ 92 英里/小时
2000 脚 21.2 s @ 99 英里/小时

21 Turbo Quadra加速时间(英里/小时)

0 - 10 英里/小时 1.0 秒
0 - 20 英里/小时 1.7 秒
0 - 30 英里/小时 2.4 秒
0 - 40 英里/小时 3.3 秒
0 - 50 英里/小时 4.6 秒
0 - 60 英里/小时 6.6 秒
0 - 70 英里/小时 9.7 秒
0 - 80 英里/小时 14.2 秒
0 - 90 英里/小时 18.7 秒

21 Turbo Quadra加速时间(公里/小时)

0 - 10 公里/小时 0.6 秒
0 - 20 公里/小时 1.1 秒
0 - 30 公里/小时 1.6 秒
0 - 40 公里/小时 2.0 秒
0 - 50 公里/小时 2.5 秒
0 - 60 公里/小时 3.0 秒
0 - 70 公里/小时 3.7 秒
0 - 80 公里/小时 4.6 秒
0 - 90 公里/小时 5.7 秒
0 - 100 公里/小时 7.1 秒
0 - 110 公里/小时 9.1 秒
0 - 120 公里/小时 11.7 秒
0 - 130 公里/小时 14.6 秒
0 - 140 公里/小时 17.5 秒
0 - 150 公里/小时 19.9 秒
0 - 160 公里/小时 21.6 秒

21 Turbo Quadra距离加速度(米)

100 米 7.1 s @ 100 公里/小时
200 米 10.6 s @ 126 公里/小时
300 米 13.6 s @ 140 公里/小时
400 米 16.3 s @ 149 公里/小时
500 米 18.7 s @ 154 公里/小时
600 米 21.0 s @ 159 公里/小时

与Renault 21 Turbo Quadra竞争的汽车


其他汽车从Renault